OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

REVIEW

제목 색감도 너무 예쁘고 재질도 진짜 좋아요!!

평점

작성자 천**** (ip:)

작성일 2018-07-26

조회 593

추천 추천

내용

가디건 나오자마자 너무 예뻐서 구매했었는데 후기남길 수 있는 공간이 있다는걸 이제 알아서 작성합니다!!

솔직히 주문하면서도 빨간색 예쁘게 뽑기 힘들거라고 생각해서 별다른 기대를 안했는데 가디건 색상이 진짜

예쁜 밝은다홍레드(?)에요. 진짜 촌스럽지 않게 예쁜 빨간색이고 가디건 재질도 짱짱 하다고 해야할까요 도톰해서 구김같은것도 안생기고

막 걸쳐도 핏이 살아서 진짜 예뻐요. 가디건이 잘 안어울려서 평소에 가디건잘 안입는 편인데

아메스 가디건은 친구들이 교복이냐고 할 정도로 자주 입고다녔는데 그만큼 진짜 후회없을 가디건입니다. ㅠㅠ

친구들도 너무예쁘다고 다 하나씩 장만했어요!! 진짜 완전 후회없을거에요.

(사진첨부하고싶은데 어떻게 하는건가요 ㅠㅠㅠ)

첨부파일

비밀번호

삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.

댓글 수정

비밀번호

내용

/ byte

EDIT CLOSE

댓글 입력

이름

비밀번호

내용

/ byte

평점

* 왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.
(대소문자구분)

회원에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.