OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

NOTICE

제목 공휴일 배송 관련 공지사항

평점

작성자 AMES-WORLDWIDE (ip:)

작성일 2023-08-08 13:21:03

조회 109

추천 추천

내용


안녕하세요. 아메스월드와이드입니다.

공휴일 배송 관련 공지사항 안내드립니다.


8월14일(월) - 택배사 휴무일, 
8월15일(화) - 광복절 휴무로 인해
8월11일(금) 오후 1시 이후 주문건은 8월 16일(수)에 정상 출고 됩니다. 
*예약 배송 상품 제외

이용에 참고 부탁드립니다. 감사합니다. 첨부파일

비밀번호

삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.

댓글 수정

비밀번호

내용

/ byte

EDIT CLOSE